Орджонікідзевський район. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №40 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

11 клас Контольна робота з теми "Основи селекції і біотехнології"

Контрольна робота з теми Основи селекції та біотехнології

І варіант

У завданнях 1 – 6  виберіть одну правильну відповідь

1. Процес одержання гібридів, який ґрунтується на об’єднанні генетичного матеріалу організмів, називається: (0,5 б.)

а) мутація;                  в) гібридизація;

б) модифікація;          г)  кон’югація.

2. Наука, що являє собою сукупність промис-лових методів, у яких використовуються живі організми або біологічні процеси - це: (0,5 б.)

а) селекція;                 в) мікробіологія;

б) генетика;                г) біотехнологія.

3. Особливий спосіб штучного об’єднання час- тин різних рослин називається: (0,5 б.)

а) селекція;                        в) щеплення;

б)  штучний добір;         г) гібридизація.             

4. Явище гетерозису спостерігається при схрещуванні: (0,5 б.)

а) спорідненому;           б) неспорідненому.

5. Метод визначення якостей плідників за якостя-ми їх нащадків застосовується у селекції: (0,5 б.)

а) мікроорганізмів;               в) тварин;

б) рослин;                              г) грибів.

6. Вирощування клітин на поживних  середови-щах та клонування організмів здійснює: (0,5 б.)

а) генетика;                  в) клітинна інженерія;

б) біотехнологія;         г) генна інженерія.

7. Закінчіть речення: (1 б.)

а) Теоретичною основою селекції є …

б) Автором вчення про центри походження культурних рослин є …

8. Дайте визначення терміну гетерозис (1 б.)

9. Встановіть послідовність етапів штучного добору за Ч. Дарвіном: (2 б.)

А. Добір особин, що успадкували від батьків бажані ознаки

Б. Розмноження особин з корисними ознаками

В. Виділення окремих особин з корисними ознаками, що цікавлять людину

Г. Розвиток бажаної ознаки, її закріплення у ряді поколінь

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

10. З перерахованих виберіть ознаки тварин як об’єкта селекції: (2 б.)

а) вегетативне розмноження

б) нечисленність потомства

в) тільки статеве розмноження

г) поширене явище поліплоїдії

д) значна тривалість життя

е) значні економічні затрати

11.  Поясніть, яке значення для селекції рослин має вчення про центри різноманітності та походження культурних рослин? (3 б.)

ІІ  варіант

У завданнях 1 – 6  виберіть одну правильну відповідь

1. Наука про теоретичні основи і методи створення нових та поліпшення існуючих сортів рослин, порід тварин називається: (0,5 б.)

а) генетика;                     в) мікробіологія;

б) селекція;                     г) біотехнологія.

2. Комплекс заходів, спрямованих на перевірку відповідності якостей тих чи інших порід або сортів до умов певної природної зони – це: (0,5 б.)

а) районування;                     в) щеплення;

б) штучний добір;               г) гібридизація.

3. Схрещування особин, що належать до різних видів, родів, називається: (0,5 б.)

а) споріднене;                   в) внутрішньовидове;

б) неспоріднене;               г) міжвидове.

4. Явище стерильності гібридів спостерігається при схрещуванні: (0,5 б.)

а) внутрішньовидовому;       б) міжвидовому.

5. Метод щеплення застосовується у селекції:    (0,5 б.)

а) мікроорганізмів;               в) тварин;

б) рослин;                              г) грибів.

6. Синтез генів поза організмом, видалення з клітини і перебудову окремих генів здійснює:   (0,5 б.)

а) генетика;                  в) клітинна інженерія;

б) біотехнологія;         г) генна інженерія.

7. Закінчіть речення: (1 б.)

а) Основними методами селекції є …

б) Автором вчення про штучний добір є …

8. Дайте визначення терміну клон (1 б.)

9. Встановіть послідовність етапів клонування організму: (2 б.)

А. Стимулювання поділу яйцеклітини електричним струмом

Б. Пересаджування у яйцеклітину ядра сома-тичної клітини іншого організму

В. Пересадка штучної зиготи у організм самки, де відбувається розвиток зародка

Г. Видалення ядра з яйцеклітини організму

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

10. З перерахованих виберіть ознаки рослин як об’єкта селекції: (2 б.)

а) роздільностатевість

б) велике число нащадків

в) вегетативне розмноження

г) невимогливі до умов середовища

д) поширене явище поліплоїдії

е) значна селекційна цінність кожного об’єкта

11. Чим можна пояснити, що райони одомашнення тварин, зазвичай, збігаються з центрами походження культурних рослин? (3 б.)

Подобається